ស្វែងយល់ពី Mail Server និង Mail Client

គឺជាសេវាកម្មសម្រាប់ចាយចែក Email ទៅកាន់ម៉ាស៊ីនកូន (Client) សម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់ ។ Mail Server ត្រូវបានដំឡើងដោយ ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនមេ ដូចជា ( Server 2003, 2008, Server និងមានច្រើនទៀត) ។  Mail Server ឬក៏ត្រូវបានស្គាល់ថា Mail Transfer Agent គឺជាសេវាកម្មមួយ សម្រាប់គ្រប់គ្រងរាល់សំបុត្រទាំងឡាយ ដែលបានផ្ញើចេញ​ ឬទទួលបានពីអ៊ិនធើណេតមករក្សាទុកក្នុងម៉ាស៊ីនមេ រួចទើបបញ្ចូននូវទិន្នន័យនោះ ទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់វិញ តាមកម្មវិធី Outlook Express, Thunderbird, mail និង Evolution Email ជាដើម ។

រីឯ មានតួនាទីសម្រាប់ទទួលសារ (សំបុត្រ) ដែលមានកម្មវិធីដូចជា Microsoft Outlook 2003/2007/2010, Mozilla Thunderbird, Eudora ។

Mail Server ត្រូវបានប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ពីរ សម្រាប់គ្រប់គ្រង Mail

  1. POP3 មកពីពាក្យថា Post Office Protocol Version 3 ជាសេវាកម្មមួយ ដែលប្រើនូវ Protocol ប្រភេទ POP3 ដើម្បីទទួលយកសំបុត្រដែលបាន រក្សាទុកក្នុងម៉ាស៊ីន Mail Server មកអានហើយវាមាន Port ស្មើនឹង 110 ។
  2. SMTP មកពីពាក្យថា Simple Mail Transfer Protocol ជាសេវាកម្មមួយដែលប្រើនូវ Protocol ប្រភេទ SMTP សម្រាប់បញ្ជូនសំបុត្រទៅកាន់ Mail Server ឬក៏អ៊ិនធើណេត ហើយវាមាន Port ស្មើនឹង 25 ។ ហេតុអ្វីចាំបាច់បង្កើត Mail Server ?ការបង្កើត Mail Server គឺមានសារៈប្រយោជន៍ ដូចជា គ្រប់គ្រងម៉ាស៊ីនកូនទាំងអស់នៅក្នុងប្រព័ន្ធ Network អាំចផ្ញើអ៊ីម៉ែលទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក បានយ៉ាងងាយស្រួលទៀតផង ជាពិសេសទោះបីជាមិនមានអ៊ិនធើណេតក៏ដោយ ក៏អាចផ្ញើអ៊ីម៉ែលទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀតនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធើណេតបានផងដែរ​៕

ដំណើរការរបស់ Mail Server