កម្មវិធីសម្រាប់ Web លើ Windows 7 Taskbar ជាមួយ Pokki

ខាងក្រោមនេះជាកម្មវិធីបន្ថែមរបស់ នៅលើ Taskbar វាពិតជាងាយស្រួល និងស្អាត សម្រាប់ការប្រើជាប្រចាំរបស់លោកអ្នក ។ វាបានផ្ដល់ភាពងាយស្រួល​ដោយលោកអ្នកចុចលើ taskbar នោះវានិងបង្ហាញផ្ទាំងមួយអំពីព័ត៌មានលម្អិតដោយមិនបាច់ចូលទៅក្នុង មានកម្មវិធីជាច្រើនសម្រាបើភ្ជាប់ទំនាក់ទំនង​​ ដូចជា៖​ Gmail, facebook និងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតដូចរូបខាងក្រោម៖

Pokki

នេះជារូបភាពបង្ហាញពីការដំឡើង Pokki

Pokki

នេះជារូបដែលជាកម្មវិធីរបស់ Pokki បានភ្ជាប់ជាមួយ Gmail

Gmail

នេះជាកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតរបស់កម្មវិធី Pokki

Twitter

ទាញយក Pokki