ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដថ្មី​ឈ្មោះ KhmerDLStation TNRB

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៨ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ​២០១១ ប្លក់​មួយ​ឈ្មោះ Khmer DL Station ឬ ស្ថានីយ​ខ្មែរ​ទាញ​យក បាន​ផ្សាយ​នូវ​​ផ្ទាល់​ខ្លួន​របស់​គេ​មួយ​ ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ថា KhmerDLStation TNRB។ ​នេះ​ត្រូវ​បាន​រចនាចេញ​ពី​​អង់គ្លេស​មួយ​ឈ្មោះ Time New Roman Bold។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ពន្យល់​អំពី​ការ​ដាក់​ឈ្មោះ​បែប​នេះ។

««««««««អំពីឈ្មោះ»»»»»»»»
អោយ​តែ​ Font ខ្មែរ​យូនីកូដ គឺ​ផ្តើមឡើងពាក្យថា Khmer ។ ធ្វើ​បែបនេះគឹ​បង្ក​លក្ខណៈល្អណាស់ គឺធ្វើអោយ ​Font ខ្មែរ​យូនីកូដ នៅផ្តុំគ្នា ងាយស្រួលរក។ ដូចនេះ ខ្ញុំក៏ដាក់ឈ្មោះ​អោយ​ Font ខ្មែរ​យូនីកូដ ដំបូងរបស់ខ្ញុំ មាន​ឈ្មោះថា KhmerDLStation TNRB ដែរមក​ពីពាក្យ
Khmer Download Station Times New Roman Bold ​[…]

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីនេះ

ទាញ​យក​ពុម្ព​អក្សរ KhmerDLStation TNRB