ប្រមូល​ផ្ដុំ Cheatsheet ល្អៗ​សម្រាប់ CSS3

គឺ​ជា​ជំនាន់​ថ្មី​មួយ​នៃ ទាំងឡាយ។ មាន​សមត្ថភាព​ខ្ពស់​ខ្លាំង​ណាស់ ដូច​ជា​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ចលនា​លើ​រូប ឬ អក្សរ​ណាមួយ, បង្កើត Effect ទៅ​លើ​វត្ថុ​មួយ។ ក៏​ប៉ុន្តែ មិន​ទាន់​ដើរ​ស្រួល​គ្រប់​កម្មវិធី​រុក​រក​អ៊ីនធើណិត​នៅ​ឡើយ​ទេ គឺ​នៅ​មាន​កង្វះ​ខាត​គួរ​សម​ផង​ដែរ។ ដើម្បី​សម្រួល​ក្នុង​ការ​រៀន និង​ស្រាវ​ជ្រាវ​កូដ​ថ្មីៗ​របស់ ខ្ញុំ​បាន​ស្រាវ​ជ្រាវ​យក​នូវ Cheatsheet ល្អៗ​ជូន​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា។

ឧទាហរណ៍​មួយ​របស់ CSS3: http://www.optimum7.com/css3-man/animation.html

១) CSS3 Help Sheet

css3 helpsheet HTML5 and CSS3 Cheat Sheets

ទាញ​យក

២) CSS3 Click Chart

css3 click shart HTML5 and CSS3 Cheat Sheets

ទាញ​យក

៣) CSS3 Cheat Sheet (PDF)

css3 cheat sheet HTML5 and CSS3 Cheat Sheets

ទាញ​យក

៤) WebKit CSS3 Cheat Sheet

webkit css3 cheat sheet HTML5 and CSS3 Cheat Sheets

ទាញ​យក

៥) CSS 3 Cheat Sheet (CSS Elements)

css3 elements HTML5 and CSS3 Cheat Sheets

ទាញ​យក

៦) CSS3 Color Names

css3 color names cheat sheet HTML5 and CSS3 Cheat Sheets

ប្រភព​ដើម

៧) om CSS3 Cheatsheet

ទាញ​យក

ដក​ស្រង់​ចេញ​ពី៖