គេហទំព័រ​ធនធាន​មេរៀន PHP ល្អៗ​ចំនួន១៥

គឺ​ជា​ភាសា Script ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​យក​ទៅ​ប្រើ​ដើម្បី​បង្កើត​កម្មវិធី​វិប (Web Application) នានា ព្រម​ទាំង​អាច​បង្កប់​ជាមួយ​នឹង HTML។ ភាសា សម្បូណ៌​ទៅ​ដោយ​ក្បួនកូដ (Function) ល្អៗ​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ប្រជាប្រិយ​ភាព ព្រម​ទាំង​មាន​ការ​ពេញ​និយម​ប្រើ​ច្រើន​ជាង​គេ​ផង​ដែរ។ នៅ​ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១១នេះ ភាសា ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​រហូត​ដល់​ទៅជិត ៨០% (មើល​ស្ថិតិ​នៃ​ភាសា Script ផ្សេងៗ) ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​គេហទំព័រ​ល្អៗ ដែល​ផ្ដល់​មេរៀន PHP ហើយ​លោក​អ្នក​អាច​ចូល​ទៅ​រៀន​បន្ថែម​ពីទីនោះ។

1) PHP.net

2) PHP Builder

3) Deniweb Forum

4) W3Schools

 

5) Stack Overflow

6) PHP Edit

7) PHP Designer

8 ) Zend Studio

9) WikiBook’s PHP Books

10) PHP  Tutorials

11) Developer Tutorials

12) 9Lessons

13) Hot Scripts

14) PHP Freaks

15) Big Resouces

ប្រភព​ដើម៖ http://zoomzum.com/15-best-resources-to-learn-php-online/