ពុម្ព​រូបរាង Ubuntu Ambiance សម្រាប់ Windows 7

ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​រូប​ភាព​នៃ​ពុម្ព​រូបរាង Ambiance នៅ​លើ 7 ។

សូម​ចុច​តំណ​នេះ​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ទាញ​យក៖ http://2of3.deviantart.com/art/Ubuntu-11-213003197

រូប​ភាព៖ Omg! Ubuntu