ការបង្កើតមាតិកាក្នុងកម្មវិធី Word

មាតិកាសំខាន់ណាស់ប្រាប់បង្ហាញពីចំណងជើងរបស់អត្ថបទផ្សេងៗ ។ នៅក្នុងកម្មវិធី Ms Word បានបង្ករភាពងាយស្រួលសម្រាប់ ការធ្វើតារាងមាតិកាដោយការទាញយកពី​ចំណងជើងនៃអត្ថបទដែលមានស្រាប់៖

របៀបធ្វើ៖

  • ជ្រើសរើសចំណងជើងរបស់អ្នកដែលចង់កំណតរចូលទៅទីតាំង References > Table of Contents >ហើយចុច > Add Text ដើម្បីបន្ថែមចំណងជើងអ្នក​ចូលទៅ of
  • បន្ទាប់មកសូមរើសទីតាំងដែលអ្នកចងដាក់ មាតិកា ហើយចូលទៅ៖References > Table of Contents > ហើយរើសយក Automatic Table 2 នោះវានិងបង្ហាញ​មតិការមក អ្នកអាចចុច Ctrl + Click លើចំណងជើង មាតិកានេះវានិងតំណរភ្ជាប់ទៅទីតាំងនៃចំណងជើងនេះ

insert-a-table-of-contents