គ្រាប់ចុចផ្លូវកាត់ក្នុង Windows 7

នៅក្នុង Window 7 ពិតមានភាពងាយស្រួលអ្នកអាចក្នុងការប្រើ។ ខាងក្រោមនេះជាគ្រាប់ចុចផ្លូវកាត់ខ្លះដែរនិយមប្រើ ៖

Windows logo key សម្រាប់បើកឬបិត Start menu
Windows logo key + Pause បង្ហាញអំពី System Properties dialog box
Windows logo key + D សម្រាប់ប desktop
Windows logo key + M ទំលាក់ផ្ទាំង windows អោយនៅលើ Task bar
Windows logo key + Shift + M បង្ហាញផ្ទាំង មកលើ Screen វិញ
Windows logo key + E បើក Computer
Windows logo key + F ស្វែងរក file ឬ folder
Ctrl + Windows logo key + F ស្វែងរក computers (ក្នុងករណីមាន network)
Windows logo key + L ប្ដូរអ្នកប្រើ ឬចាក់សោរអ្នកប្រើ
Windows logo key + R បើក Run dialog box
Windows logo key + T បង្ហាញកម្មវិធីផ្សេងៗនៅលើ taskbar
Windows logo key + number បង្ហាញកម្មវិធីផ្សេងៗដែល Windows បានរៀបចំ
Shift + Windows logo key + number បើកកម្មវីធីផ្សេងៗដែលបានរៀបចំដោយ Windows
Ctrl + Windows logo key + number ប្ដូរផ្ទាំងរបស់កម្មវិធីផ្សេងៗ
Alt + Windows logo key + number បើកមើលបញ្ជីរបស់កម្មវិធី
Windows logo key + Tab មើលកម្មវិធី ផ្ទាំង Windows ជាលក្ខណ 3D
Ctrl + Windows logo key + Tab រំកិលផ្ទាំង Windows ជាលក្ខណ 3D
Ctrl + Windows logo key + B ប្ដូរកម្មវិធីលក្ខណណាមួយរបសើកម្មវិធី
Windows logo key + Spacebar មើល desktop ជាមុន
Windows logo key + Up Arrow បង្ហាញ window ពេញ Screen
Windows logo key + Left Arrow បង្ហាញ window ទៅខាងឆ្វេងនៃ screen
Windows logo key + Right Arrow បង្ហាញ window ទៅខាងស្ដាំនៃ screen
Windows logo key + Down Arrow បង្រួមផ្ទាំង window
Windows logo key + Home បង្រួមកម្មវិធីទាំងអស់ក្រៅពីផ្ទាំងរបស់អ្នកកំពុងប្រើ
Windows logo key + Shift + Up Arrow ប្ដូរផ្ទាំង window ទៅក្រោមឬខាងលើ screen
Windows logo key + Shift + Left Arrow or Right Arrow ផ្លាស់ប្ដូរ window ពី monitor ទៅផ្សេងមួយទៀត
Windows logo key + P ជ្រើសរើស presentation display mode
Windows logo key + G បង្ហាញ gadgets
Windows logo key + U បើក Ease of Access Center
Windows logo key + X បើក Windows Mobility Center