រូប​ត្លុក៖ តើ​កុំព្យូទ័រ​បាន​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ពិភព​លោក​ដូច​ម្ដេច​ខ្លះ?

កាល​ពី​១៥ឆ្នាំ​មុន មិន​ទាន់​មាន​ តើ​យ៉ាងម៉េច? ចុះ​ឥឡូវ​ពេល​មាន​​ហើយ​យ៉ាង​ម៉េច​ដែរ?

ក្រោយ​ពី​មើល​រូប​ខាង​លើ​ហើយ តើ​អ្នក​មាន​គំនិត​ដូច្នេះ​ដែរ​ឬទេ? 🙂

ប្រភព​ដើម៖ http://digitizor.com/2011/06/16/how-computers-have-changed-the-world-comic/