ការការពារមិនអោយគេកែប្រែឯកសារបានក្នុង Ms Word 2010

នៅក្នុង Ms Office មានលក្ខណពិសេសច្រើនណាស់ សម្រាប់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ តែពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីសុវត្តិភាពក្នុងការការពារឯកសារវិញម្ដង ខាងក្រោម​នេះជាការបង្ហាញអំពីការការពាក្យមិនអោយគេកែប្រែឯកសារបាន​Restrict editing ៖

ជំហានទី១

ចូលទៅ “File”នៅលើ tab  “Info” > “” នៅពីក្រោមប៊ូតុង “Permissions” សូមជ្រើសរើសការកំណត់“Restrict Document”

ជំហានទី២

ធ្វើតាមការកំណតផ្សេងដូចផ្ទាំងខាងក្រោម“Restrict Formatting and Editing”

ការកំណត់ដំបូងគី ចុចលើ “Limit formatting to selection of styles”

អ្នកអាចចុច Setting…សម្រាប់ការកំណត់បន្ថែម

ជំហានទី ៣

បន្ទាប់នេះសូមមើលត្រង់ “Editing Restrictions” សម្រាប់ការកំណត់អាចមើលបានអត់ “Allow only this type of editing in the document” សួបរើសយក “No changes (Read only)”

 

ជំហានទី ៤

អ្នកត្រូវ select document បន្ទាប់មកចុច  “Everyone” នៅលើផ្ទាំង “Restrict Formatting and Editing”

សួមចុច “Yes, Start Enforcing Protection” បន្ទាប់មកវាយ “Enter new password” និង“Reenter password to confirm” ហើយចុច OK”

 

សូមបិតផ្តាំង “Restrict Formatting and Editing” សម្រាប់ដំនើរការ៖

 

របៀបដោះវិញ

ជំហានទី១

ការដោះ “Restrict Editing” ចុច “File” tab > “បន្ទាបើមក” > “Protect Document” នៅពីក្រោម “Permissions” សូមរើសយក “Restrict Document”

សូមចុចលើ “Stop Protection”

សូមវាយ password របស់អ្នកហើយចុច “OK”

ជំហានទី២

ដោះធិកចេញពីប្រអប់

បន្ទាប់មកចុច “Yes”


 

ប្រភព៖ http://www.trickyways.com/2010/06/how-to-restrict-editing-in-word-2010-2007/