រូប​ក្រាហ្វិក៖ តើ Facebook មាន​ឥទ្ធិពល​លើ​ទំនាក់​ទំនង​រប​ស់​អ្នក​ដែរ​ឬទេ?

សូម​ចុច​រូប​ខាង​ក្រោម ដើម្បី​មើល​រូប​ពេញ​លេញ៖

ប្រភព​ដើម៖ http://www.allfacebook.com/infographic-facebook-hurt-relationships-2011-05