តើអ្វីជា ASCII?

ASCII  មកពីពាក្យ American Standard Code for Information Interchange គឺជាលេខកូដតំណាងអោយតួអក្សរនៃ Keyboard ។

នៅក្នុង Keyboard សុទ្ធតែមានលេខកូដតំណាងនៃតួអក្សររបស់ Keyboard ទាំងអស់ហ្នឹង ។ Ascii ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសមាគមន៍

American Standards Association ក្នុងគោលបំណងដោយសារ CPU របស់កុំព្យូទ័រអានតម្លៃជា លេខទេ គឺ (ប្រព័ន្ធគោលពីរ) Binary Code ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងវាយអត្ថបទទៅក្នុងកុំព្យូទ័រគឺ ASCII ត្រូវបានធ្វើការបំលែងពីតួអក្សរទៅជាលេខតំណាងនៃតួអក្សរនោះ ។ ជាពិសេសជានេះទៀត ASCII ត្រូវគេប្រើច្រើនជាមួយការបង្កើតហ្គេមដែលប្រើ Keyboard ជាអ្នកបញ្ជាតួអង្គនៃហ្គេមនោះទៀតផង ។

ខាងក្រោមនេះជា ASCII

ម្យ៉ាងវិញទៀត ASCII ត្រូវបានគេប្រើស្ទើរតែគ្រប់ភាសាកុំព្យូទ័រដូចជា C, C++, Java, PHP, VBA, VB.NET, C#.NET,JavaScript, ActionScript ជាដើម ។