ធ្វើ​ឲ្យ​ពុម្ព​អក្សរ​ខ្មែរ​ក្នុង Skype លើ Windows មាន​ទំហំ​ធំ

 

មាន​អ្នក​ប្រើ នៅ​លើ ជា​ច្រើន​នាក់​បាន​ជួប​ប្រទះ​នឹង​បញ្ហា​អក្សរ​ខ្មែរ​យូនីកូដ​បង្ហាញ​យ៉ាង​តូច។ យើង​ក៏​អាច​ធ្វើ​ឲ្យ​ឃើញ​ធំ​បាន​ដែរ ដើយ​ប្រើ​នូវ​វិធី​យ៉ាង​ងាយ​ស្រួល​មួយ។ ដូច្នេះ​សូម​អនុវត្ត​តាម​វិធី​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

១. សូម​បើក Skype ហើយ​ចុច​លើ​ម៉ឺនុយ Tools -> Option

២. ចុច​លើ IM & SMS -> IM appearance រួច​ចុច​លើ​ប៊ូតុង Change Font ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​

៣. មើល​លទ្ធផល​ក្រោយ​ពី​ប្ដូរ​រួច