បង្ហាញ Tweet ចុង​ក្រោយ​បំផុត​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​របស់​អ្នក

ដើម្បី​បង្ហាញ ស្ថានភាព ធ្វីតទ័រ​ចុង​ក្រោយ​បំផុត​លើ​វិបសាយ​របស់ លោក​អ្នក​គ្រាន់​តែ​បន្ថែម​កូដ Php ខាង​ក្រោម​នេះ នៅ​កន្លែង​ណា​មួយ​ក្នុង​ទំព័រ​របស់​អ្នក​ដែលចង់​ឲ្យ​វា​បង្ហាញ ។

<?php

// Your twitter username.
$username = "TwitterUsername";

// Prefix - some text you want displayed before your latest tweet. 
// (HTML is OK, but be sure to escape quotes with backslashes: for example href=\"link.html\")
$prefix = "";

// Suffix - some text you want display after your latest tweet. (Same rules as the prefix.)
$suffix = "";

$feed = "http://search.twitter.com/search.atom?q=from:" . $username . "&rpp=1";

function parse_feed($feed) {

$stepOne = explode("<content type=\"html\">", $feed);
$stepTwo = explode("</content>", $stepOne[1]);

$tweet = $stepTwo[0];
$tweet = str_replace("<", "<", $tweet);
$tweet = str_replace(">", ">", $tweet);

return $tweet;

}

$twitterFeed = file_get_contents($feed);

echo stripslashes($prefix) . parse_feed($twitterFeed) . stripslashes($suffix);

?>

ក្រេឌីត​ចំពោះ Ryan Barr

ប្រភព​ដើម៖ ដោយ​សារ​តែគេហទំព័រ iKhmer.info នឹង​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រូបរាង និង​ប្រព័ន្ធ​ទាំង​មូល​នោះ ដូច្នេះ​លោក អេង វណ្ណៈ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​យក​អត្ថបទ​ពី​ទីនោះ មក​ដាក់​ក្នុង​ទីនេះ ដើម្បី​ទុក​ជា​អត្ថបទ​យោង​និង​មាន​ប្រយោជន៍ ទៅថ្ងៃ​ខាង​មុខ។