រៀបបន្ថែម Shortcuts & System Paths ទៅក្នុង Windows Context Menu

ការចុចស្ដាំ សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងការការកំណត់បន្ថែមផ្សេងៗ ។ ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ចុចស្ដាំ យើងខ្ញុំសូមណែនាំកម្មវិធីមួយគឺ បានរួមចំណែកការបន្ថែមក្នុងការចុចស្ដាំ វាអាចធ្វើអ្នកប្ដូរចុចស្ដាំតាមចិត្ត និងការកំណត់ ដូចជាការបន្ថែម folder ឬក៏ file shortcuts និងកាកំណត់ផ្សេងៗទៀត​ជាច្រើន៖

នេះជារូបរាងរបស់ Right Click Enhancer វាបានបង្ហាញអំពីការកំណត់ប្រាំធំៗដូច ប៊ូតុខាងក្រោម៖

Right Click Enhancer

  • នៅក្នុង My Computer manager មានការកំណត់ពីគឹ៖ My Computer និង Control Panel៖

Context menu
យើងអាចធ្វើការជ្រើសរើស files និង folders និងបន្ថែមការបង្ហាញក្នុង My Computer ឬក៏ Control Panel៖

Computer

  • ដូចគ្នាដែរ Right Click Tweaker ក៏អាចបង្កើតជា file list ផងដែរដូចផ្ទាំងខាងក្រោម៖

Right Click Tweaker

ខាងក្រោមនេះជាការបង្ហាញរបស់ការចុចបន្ទាប់ពីបានបន្ថែម

right-click

  • អ្នកអាចរើសផ្នែកណាមួយពី system ទៅជាការកំណត់ក្នុង Send to Manager ដើម្បីបង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការចុចស្ដាំ៖

Send To Manger

  • ដើម្បីភាពងាយស្រួលអ្នកអាចបង្កើត  Shortcut Creator និង Right Click Cascading Menu ៖

Shortcut creator

 

ប្រភពដើម ៖ http://dc395.4shared.com/download/G7W7nGi-/Portable_Internet_Download_Man.zip?tsid=20110611-123305-f6d19dec

ទាញយក ៖ http://rbsoft.weebly.com/