ស្វែងយល់ពី XML?

XML មកពីពាក្យថា eXtensible Markup Language ។ XML ប្រើសំរាប់រក្សាទុកទិន្នន័យ និង ធ្វើការជាមួយកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត ដើម្បីសម្រួលក្នុងការបញ្ចូល ទិន្នន័យ និងរក្សាទុកទិន្នន័យ XML ក៏ជា​ប្រភេទ markup language ដូច HTML ដែរ ហើយគេច្រើនប្រើវាសំរាប់ទាញយក ទិន្នន័យប៉ុន្តែ មិនបង្ហាញទិន្នន័យដូច HTML ទេ ។ ជាមួយគ្នានេះដែរ XML  ប្រើប្រាស់ជាមួយភាសា (Programming Language)  ជាច្រើនដូចជា PHP, VB.NET, ActionScript ជាដើម ។

ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សា XML យើងត្រូវមានចំណេះដឹងពី HTML និង JavaScript ជាមុនសិន ។ ក្រៅពីនេះ យើងក៏ត្រូវចេះខ្លះៗពី របៀបប្រើកម្មវិធី (Tools) មួយចំនួនទៀតដែល​ ចាំបាច់សម្រាប់សរសេរ XML ដូចជា notepad, wordpad, EmEditor, webuilder, Dreamweaver, Netbeans, EditiX XML Editor ។

មូលដ្ឋានគ្រឹះនៃ XML

នៅក្នុង XML ត្រូវអោយយើងបង្កើត Tag ដោយខ្លួនឯង មិនដូចភាសា HTML ដែល មាន Tag ស្រាប់ ។  ខាងក្រោមនេះជាទំរង់របស់ XML tree

XML documents use a self-describing and simple syntax:

<?xml version=”1.0″ encoding=”ISO-8859-1″?>
<note>
<to>Tove</to>
<from>Jani</from>
<heading>Reminder</heading>
<body>Don’t forget me this weekend!</body>
</note>

 

 

ជាមួយគ្នានេះដែរ XML