របៀប​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​ជា យូនីកូដ ទៅ​ក្នុង Database

មាន​បញ្ហា​ក្នុង​ការផ្ទុក​ទិន្នន័យ​ជា​យូនីកូដ ទៅ​ក្នុង Database មែន​ទេ? ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺ​ជា​កូដ​ដើម្បី​ភ្ជាប់​ទៅ Database ដើម្បី​ផ្ទុក​ទិន្នន័យ​ជា​យូនីកូដ ៖

$con = mysql_connect(“localhost”,”root”,”")
mysql_query(“SET character_set_results=utf8″, $con);
mysql_select_db(‘my_db’, $con);
mysql_query(“set names ‘utf8′”,$con);

គ្រាន់​តែ​បន្ថែម​កូដ​នេះ​ទៅ​ក្នុង​ការ​បើក​ការ​តភ្ជាប់​របស់​អ្នក​ជា​ការ​ស្រេច ។

ប្រភព​ដើម៖ ដោយ​សារ​តែគេហទំព័រ iKhmer.info នឹង​ត្រូវ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​រូបរាង និង​ប្រព័ន្ធ​ទាំង​មូល​នោះ ដូច្នេះ​លោក អេង វណ្ណៈ បាន​ស្នើ​ឲ្យ​ខ្ញុំ​យក​អត្ថបទ​ពី​ទីនោះ មក​ដាក់​ក្នុង​ទីនេះ ដើម្បី​ទុក​ជា​អត្ថបទ​យោង​និង​មាន​ប្រយោជន៍ ទៅថ្ងៃ​ខាង​មុខ។