វេទិកា IT4U

នៅ​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ ខ្ញូំ​បាន​បង្កើត​នូវ​វេទិកា​មួយ សម្រាប់​ឲ្យ​បង​ប្អូន​ទាំង​អស់​គ្នា ធ្វើ​ការ​ពិភាក្សា​ទៅ​តាម​ផ្នែក​និមួយៗ។ ដោយ​សារ​តែ​មាន​សំនូម​ពរ​ពី​អ្នក​ដែល​មិន​មាន​ប្រើ ដូច្នេះ​ការ​បង្កើត​វេទិកា​មួយ​នេះ ផ្ដល់​ផល​ប្រយោជន៍​ដល់​ពួក​គាត់ និង​អាច​ធ្វើ​ជា​ដំណោះ​ស្រាយ​យោង​នៅថ្ងៃ​ខាង​មុខ។ បើ​អ្នក​ចង់​ចូលរួម​ សូម​អញ្ជើញ​ចូល​ទៅ​កាន់៖ http://forum.it4ug.net/

សូម​អរគុណ​សម្រាប់​ការ​គាំទ្រ​គេហទំព័រ IT4Ug.net