តាមដានដំណើរការកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក

កុំព្យូទ័ររបស់អ្នកក៏ត្រូវពិនិត្យមើលជាប្រចាំផងដែរ ព្រោះថាបើមានបញ្ញាអ្វីអ្នកអាចដឹងបានទាន់ពេលវេលាបាន ។ អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យួទ័រភាគច្រើនមិនដឹង ថាគួរពីនិត្យកុំព្យូទ័​រ​យ៉ាងម៉េច ដូចនេះចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់ 7 សូមចូលតាមខាងក្រោម ៖

របៀបចូល

 

 • ចូលតាម start –> ចុច Run (Start + R)
 • វាយ Perfmon រួច press ចុច Yes បើមានផ្ទាំងបញ្ជាក់

 

Perfmon1

 

 • វាបង្ហាញផ្ទាំង
 • ចុចលើ Data Collector Sets
 • ចុច User Defined ហើយចុចស្ដាំ
 • រើសរក New and Data collector Set

 

Perfmon2

 • សូមដាក់ឈ្មោះ ហើយចុច យក create manually ហើយចុច Next

 

Perfmon3

 • រើសយក create data logs រើស performance counter ហើយចុច Next

Perfmon4

 • ចុច Add

 

Perfmon5

 • ជ្រើសរើសកំលាំងស្ទុងដែលយើងហៅថា processor Time ចុច Add ហើយ OK

 

Perfmon6

 • ចុច Next
 • រើសរកទីតាំងរបស់ folder ចុច next

 

Perfmon7

 

Perfmon8

 

 • អ្នកអាចដំណើរការបាន
 • ជ្រើរើសម្រាបរក្សាទុកហើយចុច finish

 

Perfmon9

 • data collector ត្រូវបានបង្កើត
 • ចុចស្ដាំយកពាក្យ start

 

Perfmon10

Perfmon11

Perfmon12

 • លទ្ធផលចុងក្រោយ