ដោះស្រាយគណិតវិទ្យានៅក្នុង Ms Word and OneNote 2010

Microsoft Add-in សម្រាប់ Ms Word and OneNote ត្រូវាបានដាក់ចូលកជាឧបករណ៍ ដែលអាចប្រើប្រើប្រាស់សម្រាប់ ការគិត វិភាគ ដោះស្រាយ នូវបញ្ហា របស់ គណិតវិទ្យា ។ វាអាចបង្កើតភាពងាយស្រួលក្នុងការគួរ plot graphs in 2D and 3D និងការគណនាជាលេខ  ដោះស្រាយសមីការ និងការគណនាផ្សេងៗ​ទៀត។

office-math-addin

office-math-addin2

Microsoft Mathematics Add-in មានលក្ខណដូចខាងក្រោម:

  • គណនាលេខ និងរូបមន្តគណិតវិទ្យាទូទៅដូចជាសមីការ
  • គណនាលេខ និងរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ
  • អាចគណនា limits និងផលបូកផ្សេងៗទៀត
  • អាចគណនាម៉ាទ្រីស
  • អាចគណនាចំនួនកុំផ្លេច
  • អាចគូរក្រាប
  • អាចដោះស្រាយសមីការ និងវិសម័យការបាន
  • អាចដោះស្រាយរូបមន្តស្ថិតិបាន
  • និងអាចដោះស្រាយបានច្រើនទៀត

ដើម្បីប្រើសូមទាញយកMathematics Add-in នៅទីនេះ