ដំឡើង​រូប​រាង​រូប​តំណាង Faenza លើ Ubuntu 11.04

រូប​រាង​រូប​តំណាង (icon theme) ជា​រូប​តំណាង​មួយ​បែប ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ពេញ​លេញ ហើយ​ស្អាត​ថែម​ទៀត​ដែរ។ ដូច្នេះ​បើ​អ្នក​ចង់​ដំឡើង​វា​នៅ​ក្នុង របស់​អ្នក សូម​ប្រើ​ពាក្យ​បញ្ជា​ខាង​ក្រោម​នេះ៖

  • $ sudo add-apt-repository ppa:tiheum/equinox
  • $ sudo apt-get update
  • $ sudo apt-get install faenza-icon-theme

បន្ទាប់​ពី​ធ្វើ​ការ​ដំឡើង​រួច​រាល់​អស់​ហើយ សូម​បើក Appearance -> ផ្ទាំង Theme ។ បន្ទាប់​មក​ចុច​លើ Customize -> ផ្ទាំង Icons ហើយ​រើស​យក​នូវ​រូបរាង​រូប​តំណាង Faenza ។ នៅ​ពេល​នោះ Ubuntu នឹង​ធ្វើ​ការ​ផ្លាស់​ប្ដូរ​ជូន​លោក​អ្នកភ្លាមៗ​មួយ​រំពេច។

ប្រភពដើម៖ http://digitizor.com/2011/06/05/install-faenza-icon-ubuntu-11-04/