អំពី Google Apps

Apps ជាសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុន Google ផ្ដល់អោយយ៉ាងឯករាជ្យ ក្នុងការបញ្ជាទិញ(កាម៉ង់) ។ Google បានកែប្រើ បីបួនដងហើយនៃផលិតផលរបស់​ខ្លួន​ដោយប្រើ domain name។ វាមានលក្ខណៈពិសេសៗនៅលើ Web applications ដូច​ជា office suites ក្នុងនេះរួមមាន Gmail, Google Groups, Google Calendar, Talk, Docs និង Sites។

Google Apps បានចែកចាយដោយសេរី ចំពោះអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់គណនី Gmail។ កម្មវិធី Google បាន​ចែក​ចេញ​ជា​ប្រភេទ​មួយ​ចំនួន​ដូច​ជា៖

  • Google Apps សម្រាប់​មុខ​ជំនួញ៖ ត្រូវមានការស្នើរសុំបន្ថែមនៅការផ្ទុកនៅក្នុង e-mail គឺត្រូវបានចំណាយជាប្រចាំឆ្នាំចំពោះអ្នកប្រើប្រាសសេវាកម្មនេះ ។
  • Google Apps សម្រាប់​ការ​អប់​រំ៖ គឺសម្រាប់ប្រើសេរីដែរដោយលក្ខណពិសេសកពី Standard and Premier editions។