របៀបង្កើត File Access 2010 ទៅជា file Setup (Installer Package)

អ្នកប្រហែលស្គាល់យ៉ាងច្បាស់ហើយអំពី Ms ដែលមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រង Database ។ ពេលខ្លះអ្នកបានធ្វើវារួចហើយតែវាមាន File ​រញែរញៃ​ ដូចនេះអ្នកអាចបប្លែងកញ្ចាប់ឯកសារ Access ទៅជា application  មុននឹងអ្នកកបង្កើត application ក្នុង  អ្នកត្រូវរៀបចំ databases ជាស្រេច ដើម្បីបំប្លែង databases ទៅជា application សម្រាប់អោយ User សម្រាប់ប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។ ខាងក្រោមនេះជារបៀបក្នុងបំប្លែង File databases ទៅជា application ៖

របៀបធ្វើ៖

សូមចុចលើ File menu ហើយចុច Save & Publish ៖

save publish

នៅពីក្រោម Package and Distribute សូមចុច Package Solution ពេលនោះវានិងបង្ហាញផ្ទាំងខាងស្ដាំមួយទៀត Package Solution សូមចុចទីនោះដើម្បីបង្កើត

2

វានិងបង្ហាញផ្ទាំង package Solution Wizard សូមចុច Browse សម្រាប់រើសទីតាំងដើម្បីបង្កើត File MSI application ។ ហើយអ្នកអាចចុច Open ដើម្បីស្វែងរក ទីតាំងថ្មី របស់អ្នកហើយចុច Next to ៖

4

ត្រង់កន្លែងនេះសូមចុច Browseដើម្បីស្វែងរក database file ដែលអ្នកចង់បំប្លែងទៅជា ​Application

7

ត្រង់ Root install folder សូមរើសទីតាំង folder ទៅ ទីតាំងផ្សេងៗទៀត

នៅពីក្រោម Pre-installation requirements សូមជ្រើសរមួយដើម្បីស្នើកម្មវិធីបន្ថែម

នៅខាងក្រោមមួយទៀតគីកាដាក់ Short cut

8

ត្រង់កន្លែងនេះអ្នកអាចបន្ថែម File ចូលទៅក្នុង  MSI installer និបងន្ថែមចូលក្នុង application ដែលទាក់ទងនិង database files.

9

វានិងបង្ហាញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម សម្រាប់អោយអ្នកដាក់ Serial Key

10

ត្រង់កន្លែងនេះសម្រាប់បង្ហាញព័ត៌មានអោយយើងឃើញពេលដំឡើង

11

បន្ទាប់ពីបំពេញចប់ចុច Next –> Finish យើងនិងបាន File MSI installer ដូចរូប ។ យើងអាចធ្វើការសាកល្បង៖

12

នេះជាផ្ទាំង Install  ចុច Next សម្រាប់ដំណើរការ installer steps។ សូមធ្វើការដំណើរការដំឡើងដូចខាងក្រោម៖

13

 

14

 

17