ស្វែងយល់ខ្លះៗពី OOP

Object Oriented Programming (ហៅកាត់ថា OOP) គឺទម្រង់នៃការសរសេរ programming មួយ របៀប ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយស្ទើរគ្រប់​ភាសា programming ទាំងអស់ ។ OOP បានចាប់ផ្តើមប្រើប្រាស់នៅក្នុងភាសា C++, Java, VB.NET, C#.NET, PHP, ActionScript, Python, Objective-C និងជាដើម ។ ហើយនាថ្ងៃអនាគត programmer ត្រូវតែចេះ OOP ទើបអាចសរសេរ programming បាន ។