ផលិតផល Smart tv របស់ Samsung

មកដល់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗនេះ ទូរទស្សន៍ ( TVs) ត្រូវការភ្ជាប់អោយដំណើរ​ការជាមួយនិង កម្មវិធីផ្សេងៗ​ផងដែរ ( software applications) បច្ចេកវិទ្យា ចុងក្រោយនេះ បានបង្កើត TV’s smarter ជាមួយកម្មវិធី Apps line របស់ផលិតផលមួយនេះ រួមជាមួយនិង Blu-ray devices ដែលវា​មានសមត្ថភាពជាមួយការ download ដំឡើង និងដំនើរការជាមួយកម្មវិធីផ្សេងដែលមានស្រាប់ ។  Apps គឺត្រូវបានភ្ជាប់ 2010 Blu-ray players ប្រព័ន្ធ Blu-ray Home Theater S ហើយវាត្រូវបានផលិតមានទំហំចាប់ពី 40 inches និងធំជាងនេះ។ ខាងក្រោមជាលក្ខណៈ​ពិសេសរបស់ Samsung Smart TVs:

mart Hub

Smart Hub គឺជា interface ពិសេសមួយសម្រាប់ Samsung’s Smart TV ។ នៅក្នុង Smart Hub  អ្នកពិតជាងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរក កម្មវិធីទាំងអស់ដែលមានក្នុងនោះ និងលក្ខណពិសេសផ្សេងៗទៀត ៖

 

វាពិតជាមានលក្ខណពិសេសមែន ការតភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញ ថែមទៀតបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយមួយនេះបាន ភ្ជាប់មកជាមួយ និងកម្មវិធីរុករក Internet ( Web ) ថែមទៀត។

លក្ខណពិសេសផ្សេងទៀតរបស់ Samsung Smart TVs