ការភ្ជាប់ Facebook ជាមួយ Windows Live Messenger 2011

អ្នកដែលប្រើប្រាស់គណនេយ្យ Hotmail របស់ MSN ប្រហែលជាធ្លាប់ស្គាល់អំពី Windows Live Messenger ហើយ ។ ពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងរវាង និង Windows Live Messenger 2011៖

សូមចូលទៅក្នុង គណនេយ្យរបសើលោកអ្នក ហើយត្រង់កន្លែង Messenger social អ្នកនិងឃើញស្លាកសញ្ញារបស់ Facebook ហើយ សូមចុចលើស្លាកសញ្ញានោះ៖

 

ពេលនេះវានិងបង្ហាញផ្ទាំដូចខាងក្រោមស្រាប់បញ្ជាក់ចូលទៅក្នុង Facebook សូមវាយ Email និង Password របស់អ្នកហើយចុច login

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

សូមធ្វើ Log on ចូលទៅក្នុង Windows live Messenger 2011 អ្នកនឹងឃើញដូចរូប ហើយអ្នកក៏អាចជជែកកំសាន្ត ដោយមិនចាំបាច់ចូលទៅក្នុង Facebook ក៏បានដែរ៖

បញ្ជាក់៖ ត្រង់កន្លែង FRIENDS សូមចុច Facebook ដើម្បីឃើញអ្នក Online នៅក្នុង Facebook ៖

 

 

សូមចុចទីនេះសម្រាប់ទាញយក Windows Live Messenger 2011