ដំឡើង gnac កម្មវិធីបំលែងឯកសារ Audio នៅក្នុង​Ubuntu 11.04

Gnac គឺជាកម្មវិធីសម្រាប់បំលែងឯកសារ Audio សំរាប់ GNOME Desktop ។ វាត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងល្អសំម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុង ដោយផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៀតផង ។

របៀបដំឡើង Gnac នៅក្នុង Ubuntu ដោយប្រើតាម Terminal

ដំឡើងបើក Terminal រួចសរសេរកូដដូចខាងក្រោមនេះ

sudo add-apt-repository ppa:gnac-team/ppa
sudo apt-get update
sudo apt-get install gnac

ក្រោយពីដំឡើងរួចមកនេះជាកម្មវិធី Gnac