របៀបបង្កើត Ad Hoc Network ក្នុង Windows 7

យើងពិតជាអាចធ្វើការបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយការតបណ្ដាញ ។ ម្យ៉ាងវិញទៀតអ្នកពិតជាងាយស្រួលក្នុងការចែករំលែកឯកសារ លេងហ្គេម និងការងារផ្សេងៗទៀតជា​ច្រើន ជាមួយ តែពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញការតបណ្ដាញតាម Ad Hoc តាមរយៈ

របៀបចូល ៖

  • ចុច Start ក្នុងប្រអប់សូមវាយពាក្យ Manage wireless networks.

  • សូមចុច Add សម្រាប់បង្កើត network.

  • ចុច Create an ad hoc network.

  • ចុច Next.

  • សូមបញ្ជូលឈ្មោះ Network name និង security key ហើយចុច Next សម្រាប់បញ្ជាប់

អ្នកអាចអោយកុំព្យូទ័រផ្សេងអាចភ្ជាប់បណ្ដាញជាមួយកុំព្យូទ័រយើងបានហើយ