ការបិទកុំព្យូទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុង Windows 7

អ្នកប្រហែលជាបានអានអត្ថបទរបស់វិចត្ររួចមកហើយ ដែលបានបង្ហាញពី “កម្មវិធី​២មុខ​ងារ​តែ១ ក្នុង​ការ​បិទ​កុំព្យូទ័រ​ដោយ​ស្វ័យ​ប្រវត្តិ”  ក្នុង តែពេលនេះខ្ញុំនិងបង្ហាញអំពី ការបឹទកុំព្យូទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តិក្នុង 7 ម្ដងវិញ ដោយចូលដូចខាងក្រោម៖

របៀបចូល

ចូលតាមរយ៖ Start វាយពាក្យ “task scheduler” នៅក្នុង Search box ហើយចុច Enter  :

Set up your own alarm clock using Windows 7 Task Scheduler

Windows 7 Task Scheduler

នៅពីក្រោមពាក្យ “Actions” សូមចុចលើ “Create a Basic Task” :

Windows 7 Create Basic Task

សូមធ្វើតាមដូចខាងក្រោម៖

Windows 7 Task Trigger

Windows 7 Daily Task

ផ្ទាំងបន្ទាប់គឺក្នុងផ្ទាំង  Action សូមជ្រើសរើស Start a program :

Windows 7 Task Action

សូមទាញ File ពី Local C:\Windows\System32\shutdown.exe

ត្រង់ Add arguments(Optional) : សម្រាប់កំនត់នាទីសម្រាបើការបិទកុំព្យទ័រដោយស្វ័យប្រវត្តរបស់អ្នក

Windows 7 Start a Program

ចុច Next –> Finish

Windows 7 Task Summary

Windows7 Active Tasks List

ដូចនេះអ្នកអាចកំនត់កាបិទកុំព្យទ័ររបស់អ្នកបាន។