កំនត់ម៉ោងរោទិ៍ក្នុង Windows 7

អ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ប្រើនាឡិការរោរហើយមែនទេ? ចុះមានម៉ោងរោរក្នុងកុំព្យូទ័រដែរទេ? ពិតជាមានហើយមិនបាញប្រើកម្មវិធីទៀត ខ្ញុំនិងបង្ហាញពីរបៀបកំនត់ម៉ោងរោរក្នុង 7 ដោយមិនបាញប្រើប្រាស់កម្មវិធី ហើយជាវិធីងាយៗយើងអាចធ្វើបាន ដោយគ្រាន់តែអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

របៀបចូល៖

ចូលតាមរយ៖ Start វាយពាក្យ “task scheduler” នៅក្នុង Search box ហើយចុច Enter  :

Set up your own alarm clock using Windows 7 Task Scheduler

 

វានិងបង្ហាញដូចផ្ទាំងខាងក្រោម៖

នៅពីក្រោមពាក្យ “Actions” សូមចុចលើ “Create a Basic Task” :

Set up your own alarm clock using Windows 7 Task Scheduler-1

សូមដាក់ឈ្មោះ និងធ្វើការពិព័រនា ហើយចុច Next :

Set up your own alarm clock using Windows 7 Task Scheduler-2

សូមធ្វើការកំនត់ផ្សេងដូចខាងក្រោម៖

ផ្ទាំងបន្ទាប់គឺក្នុងផ្ទាំង  Action សូមជ្រើសរើស Start a program :

Set up your own alarm clock using Windows 7 Task Scheduler-3

 

សូមរើសរកទីតាំងសម្លែង (*.wav, *.mp3 etc) :

បន្ទាប់មកចុច Next ហើយ Finish ដូចនេះអ្នកអាចលឺសម្លែងរោរក្នុងកំព្យូទ័រតាមការកំនត់របស់អ្នកនៅក្នុង Windows 7