តើអ្វីជា Microsoft .NET Framework?

Microsoft .NET Framework គឺ​ជា​ Platform រួម​គ្នា​មួយ​មាន​នូវ​រាល់​សមាស​ធាតុ​ជា​ច្រើន​សម្រាប់​បែង​ចែក​ និង​បង្កើត​កម្ម​វិធី​​ដែល​ដំណើរ​ការ​លើ​ Desktop លើ​ Web និង​ Mobile ក៏​ដូច​ជា​ Web Services ផង​ដែរ។​ Framework ផ្តល់​​នូវ IDE-Microsoft Visual Studio.NET ដែល​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការ​វិវឌ្ឍន៍​កម្ម​​វិធី​ ដូច​ជា​កម្ម​វិធី​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ទាញ​ចុះ​ទាញ​ឡើង​កម្ម​វិធី​ត្រួត​ពិនិត្យ​កំហុស​ និង​កម្ម​វិធី​ត្រួត​ពិនិត្យ​​ដំណើរ​ការ​របស់​កម្ម​វិធី​ឲ្យ​​ដំណើរ​ការ​លឿន ​ ។ល។​ លក្ខណៈ​បែប​នេះ​​ធ្វើ​ឲ្យ​លទ្ធ​ផល​​ដែល​ទទួល​បាន​​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ ព្រម​ទាំង​ផ្នែក​មួយ​ដែល​បាន​មក​ពី​សមាស​​ធាតុ​ដើម​ និង​ការ​វិឌ្ឍន៍​​ជា​មួយ​នឹង​ភាសា​ឯក​រាជ្យ​ជា​ផ្លូវ​ការ​ធ្វើ​អោយ​លទ្ធ​ផល​កើន​ឡើង​ផង​ដែរ។

ដើម្បី​ផ្តល់​ឲ្យ​នូវ​ Framework នេះ​វា​រួម​មាន​នូវ​សមាស​ធាតុ​របស់​ Servers ជា​ច្រើន​ដូច​ជាៈ

  • Microsoft BizTalk Server 2002
  • Microsoft Commerce Server 2002
  • Microsoft Exchange Server 2000
  • Microsoft Mobile Information Server 2002
  • Microsoft Internet and Acceleration Server 2000 (ISA Server)
  • Microsoft Content Management Server 2002…