របៀបបិទការ Updates របស់ IE 8

ប្រសិនបើកុំព្យូទ័រ​របស់អ្នកធ្វើការ downloading updates ជាពេលវេលាមួយ​ ដែលធ្វើអោយដំនើរការ មិនសូវស្រួល។ ការ updates ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់ Internet Explorer 8 បានធ្វើអោយអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើន បានធុញថប់  និងម៉ួមៅជាខ្លាំង នៅពេលកុំព្យូទ័ររបស់ពួកគេយឺតខណៈពេល ទាញយកការ​អាប់​ដេត។ ដូចនេះហើយយើង​សូម​បង្ហាញ​ពីការបិទ updates របស់

  • ចុច “Start” នៅក្នុង search box វាយពាក្យ  “services.msc” ។ ឬក៏ចូលតាម Start –>Run Key (Start+R) រួចវាយពាក្យ “services.msc” ហើយចុច “OK.”
  • សូមចុចលើ “ .” ដែលនៅខាងស្ដាំដៃ បើសិន សូមចុច “Automatic Updates” ៖
  • សូមចុច “Stop” វានិងបង្ហាញសារមួយសូមចុច “OK” សម្រាប់បិទ

  • សូមចូលទៅទីតាំង “c:\windows\Software​Distribution\Download”  សូមធ្វើការលុប folder ហើយបិទវិញ
  • សូមចូលទៅទីតាំង Control Panel from  –> Windows Update —> Importan Updates វានិងបង្ហាញ List ដែលសម្រាប់ Update
  • សូមចុចលើ “Internet Explorer 8 Update” ដកធិកពីក្នុងប្រអប់ ហើយចុចស្ដាំយកពាក្យ “Hide update.”

  • សូមត្រឡបទៅ “Windows Update” ឬ “Automatic Update.” ហើយចុច “Start” សម្រាប់ដំនើរការ updates ផ្សេងៗទៀត

ប្រភពដើម eHow

សូមបញ្ជាក់ថាការបិទការ updates ផ្សេងៗក្នុងWindows គឺធ្វើដូចគ្នា