ពុម្ពអក្សរជ្រុងលក្ខណៈក្បាច់ Kheang 01 ជាពុម្ពអក្សរលីម៉ូន

ពុម្ពអក្សរជ្រុងលក្ខណៈក្បាច់នេះ ជាការបង្កើតដោយខ្ញុំបាទផ្ទាល់ ប៉ុន្តែជាពុម្ពអក្សរលីម៉ូន ។ ចំពោះការបង្កើតពុម្ពអក្សរនេះ ខ្ញុំឆ្លាក់រូបជាអក្សរមួយៗសិន រួចខ្ញុំបាទយកទៅស្គែនចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័រ ហើយក៏ប្រើកម្មវិធី CorelDraw ដើម្បីគូរជាពុម្ពអក្សរបន្ត ហើយក៏ទៅធ្វើក្នុងកម្មវិធី FontCreator ដើម្បីបង្កើតពុម្ពអក្សរនេះ ។ ពុម្ពអក្សរជ្រុងលក្ខណៈក្បាច់នេះ គឺនឹងអភិវឌ្ឍន៍ជាពុម្ពអក្សរយូនីកូដឆាប់នេះហើយ ។

ទាញយក

យើងធ្វើអ្វីដើម្បីខ្មែរ ពិតជាការប្រសើរមែន ។