មានអ្វីខ្លះក្នុង calculate របស់ windows 7

នៅក្នុង 7 បានភ្ជាប់នូវលក្ខណពិសេសជាច្រើន ដែលបានធ្វើអោយយើងចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ប៉ន្ដែអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានដឹង ។ ក្នុងនោះ 7 ពិតជាបានផ្ដលនូវភាពងាយស្រួលយ៉ាងច្រើន សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃ ។ ខាងក្រោមនេះយើងបានបង្ហាញនួវភាពងាយ​ស្រួយមួយក្នុងការគណនាលេខ គឺ ការប្រើប្រាស់ calculate ក្នុង 7 ៖

លក្ខណពិសេសៗ៖

១.ប្រវត្តិនៃការប្រើប្រាស់៖

នេះពិជាងាយស្រួលក្នុងការគណនា ព្រោះវាបានបង្ហាញពីប្រវត្តនៃការគណនារបស់យើង៖

សូមចុច Ctrl + H សម្រាប់មើល

Windows 7 Calc History 8 New Features of Windows 7 Calculator

 

២. ការគណនារសម្រាប់ Programmer

Windows 7 Calc Programmer 8 New Features of Windows 7 Calculator

វាពិតជាងាយស្រួសណាស់សម្រាប់ការបប្លែងគោល និងការគណនាសម្រាប់ Programer ។ ឧ៖ ការបំប្លែងពីគោល ២ ទៅគោល ១ជាដើម

 

៣. ការគណនារសម្រាប់ Statistics

Windows 7 Calc Statistics 8 New Features of Windows 7 Calculator

នេះជាការប្រសើរណាស់សម្រាប់សិស្សិ និស្សិត ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការគណនា គណិតវិទ្យា ស្ថិតិ …

 

៤. ការគណនាកាលបរិច្ឆេទ

Windows 7 Calc Difference Between two dates 8 New Features of Windows 7 Calculator

 

៥. ការបំប្លែងផ្សេងៗ

Windows 7 Calc Unit Conversion 8 New Features of Windows 7 Calculator

ក្នុងនេះបានរួបបញ្ចូលក្នុងការបំប្លែង ដូចជា f angle, area, energy, length, power, pressure, temperature, time, velocity, volume, weight, និង mass.

៦. សន្លឹកកិច្ចការផ្សេងៗ

Windows 7 Calc Worksheets Mortgage 8 New Features of Windows 7 Calculator

ពិជាពិសេសមែន យើងអាចគណនាក្នុងការខ្ចីសង ក្នុងវិស័យមីក្រហិរញ្ញវត្ថុទៀត៖

Mortgage

Windows 7 Calc Mortgage 8 New Features of Windows 7 Calculator

Vehicle Lease

Windows 7 Calc Vehicle Lease 8 New Features of Windows 7 Calculator

Fuel economy

Windows 7 Calc Fuel economy 8 New Features of Windows 7 Calculator

អ្នកអាចធ្វើការបានយ៉ាងងាយស្រួលជាមួយ Calculate របស់ Windows 7