ពុម្ព​រូបរាង Unity សម្រាប់ Android

នៅ​ពេល​នេះ Joe Steiger បាន​ដាក់​ផ្សាយឲ្យ​ប្រើ​នូវពុម្ព​រូបរាង (Theme) សម្រាប់​ ដែលគាត់​បាន​អភិវឌ្ឍ​វា​ក្នុង​រយៈ​ពេល​យ៉ាង​​យូរ។

​នេះ​មាន​ភ្ជាប់​មក​ជាមួយ ដូច​ជា៖

  • ១ LauncherPro Dock
  • ៧១ រូប​តំណាង (Icon)
  • ៦ Toggle images for Better Cut
  • រូប​ផ្ទៃ​ក្រោយ​ចំនួន ៤ (មាត្រ 960×854)

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម និង​ទាញ​យក សូម​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីនេះ៖ joesteiger.com/2011/05/23/ubuntu-unity-android-skin/

ប្រភព៖ http://www.omgubuntu.co.uk/2011/05/beautify-android-with-this-slick-ubuntu-unity-android-theme-pack