ដំឡើងកម្មវិធីបំលែងវីដេអូ Transmageddon នៅក្នុង Ubuntu 11.04

នៅក្នុង 11.04 ក៏មានកម្មវិធី និងហ្គេមជាច្រើនដែរ មិនចាញ់​ Microsoft Windows 7 នោះទេ ។ នៅក្នុងនោះដែរ ក៏មានកម្មវិធីសម្រាប់បំលែងវិដេអូ បានផងដែរ ។ Transmageddon គឺជាកម្មវិធី Video Converter ដែលជាកូដចំហ ជាពិសេសត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍សំរាប់បំលែងវិដេអូ សំរាប់ទូរស័ព្ទ និងឧបករណ៍ផ្សេងៗទៀត ។

លក្ខណៈពិសេសនៃកម្មវិធី Transmageddon អាចគាំទ្រដូចខាងក្រោម

 • AVI
 • FLV
 • MP3
 • FLAC
 • Vorbis
 • DivX5
 • MPEG 4
 • Quick Time

និងប្រភេទវិដេអូផ្សេងទៀតៗ ។

ដូច្នេះ ខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីការដំឡើងកម្មវិធីបំលែងវីដេអូ Transmageddon នៅក្នុង Ubuntu 11.04 ដូចខាងក្រោម

ដំបូងចូល Applications -> Ubuntu Software Center  បន្ទាប់មកវាយ  transmageddon  ឬ  video converter

ចុចលើ Install រួចវាយពាក្យសម្ងាត់

រួចសូមបើក Applications => Sound & Video => transmageddon Video Transcoder

យើងអាចកំណត់ Preset បាន

 • Apple iPod Nano
 • Generic Linux Computer
 • HTC Andriod G1
 • Motorola KRZR K1v
 • Nokia 770
 • Nokia N800/N810
 • SONY PSP
 • SONY PlayStation 3