ជំនួយការការស្តាប់ជាមួយ Microsoft Narrator

  មានកម្មវិធីមួយដែលជាជំនួយក្នុងការប្រើជាច្រើន សម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ ។ តើយើងអាចប្រើកុំព្យូទ័រយ៉ាងម៉េច បើសិនគ្មាន Monitor ? ចុះអ្នកមានភ្នែកខ្សោយក្នុងការមើល មានអ្វីជាជំនួយក្នុងការប្រើប្រាស់ កុំព្យូទ័រ? ចុះមនុស្សពិការភ្នែក គាត់ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ​យ៉ាងម៉េច? ក្នុង 7 បានភ្ជាប់ជាជាមួយកម្មវិធីជំនួយខាងលើគឺ កម្មវិធីសម្រាប់អានអេក្រង់ដែលគេអោយឈ្មោះថា ។ គេធ្វើវាឡើងសម្រាប់​ អានអ្វីដែលនៅលើ screen និងពិព័រណនា រាល់សកម្មភាពរបស់កុំព្យូ័ររបស់អ្នក៖

បៀបចូល

  • ចុច Start/ All Programs/Accessories/ Ease of Access/Narrator
  • ឬចូលទៅក្នុងប្រអប់ Search វាយពាក្យ Narrator

របៀបប្រើប្រាស់

នៅខាងក្រោមប្រអប់ Main Narrator Settings

  • Echo User’s Keystrokes សម្រាប់ឮអ្វីដែលបានជ្រើរើស
  • Announce System Messages សម្រាប់ឮ background events ដែលអាចអោយយើងដឹង
  • Announce Scroll Notifications សម្រាប់ឮ ដំណឹងផ្សេងៗ នៅពេល screen scrolls
  • Start Narrator Minimized សម្រាប់ Narrator Minimized

សូមសាកល្បងជាមួយ Microsoft Narrator ។