នៅ​ពេល​នេះ​អ្នក​អាច​ទាញ​យក Firefox 5 Beta បាន​ហើយ

នៅ​ពេលនេះ​អ្នក​អាច​ធ្វើ​ការ​ទាញ​យក 5 Beta បាន​ហើយ។ ដោយ​ចូល​ទៅ​កាន់​ទីនេះ។ បើ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ការ​តាម​ដាន​រាល់​ព័ត៌មាន​ចេញ​ផ្សាយ​នានា​របស់ Firefox នោះ​សូម​បំពេញ​ឈ្មោះ​អ្នក​នៅផ្នែក​ខាង​ក្រោម ទំព័រ​ដែល​ផ្ដល់​ឲ្យ​ខាង​លើ​នេះ។