ចម្លង​ឯកសារពី Ubuntu មកដាក់ក្នុង Windows ដោយប្រើ Ext2explore នៅក្នុង Windows 7

យើងបានដំឡើងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការពីរ គឺ និង ហើយយើងចង់ចម្លង​ឯកសារពី មកដាក់ក្នុង Windows ដោយកំពុងប្រើ Windows 7 ប៉ុន្តែមិនអាចនោះ ដោយសារ Windows 7 មិនអាចមើលឃើញ Drive និង File System របស់ ទេ ដូច្នេះ យើងអាចប្រើកម្មវិធីមួយគឺ Ext2explore។

សូមដំឡើ Ext2explore ។ រួចបើកកម្មវិធី Ex2Explore

របៀបចម្លងឯកសារនៅក្នុងកម្មវិធី Ex2Explore

សូមជ្រើសរើសទីតាំងដែលចង់ចម្លងឯកសារ ដូចឧទាហរណ៍ខាងលើ

រួចចុច Save វានឹងផ្ទាំងមួយដូចខាងក្រោម

កំណត់ទីតាំងដែលត្រូវរក្សាទុក ហើយចុច Save ជាការស្រេច ។