ពង្រឹក screen ​អោយធំក្នុង Windows 7

អ្នកតែងតែប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រច្រើនម៉ោង ធ្វើអោយអ្នកស្រវាំងភ្នែក និងប្រឈបមុខ និងបញ្ហាផ្សេង។ ធម្មតា Screen របស់កុំព្យូទ័អ្នកមានទំហំល្មម ដែលអាចមើលបាន ប៉ន្ដែបើសិនមើលយូរៗទៅវាអាចមានបញ្ហាភ្នែកដែរ ប៉ន្ដែក្នុង 7 យើងអាច ជាអ្នកចង់ពង្រីក Screen ដោយ ផងដែរ វាអាច​ធ្វើអោយយើងងាយស្រួលក្នុងការមើល

ដោយចូលតាមខាងក្រោម៖

  • Start > All Programs > > Ease Of Access > Magnifier
  • ឬក៏អាចូលតាម Start Search ហើយវាយពាក្យ Magnifier

លក្ខណប្រើប្រាស់៖

  • Full-screen mode មានន័យថាពង្រីកពេញ Screen នៃផ្នែកណាមួយពេញអេក្រង(Ctrl+Alt+F)

  • Lens mode មានន័យថាពង្រីក Screen នៃផ្នែកណាមួយ បានជារាងចតុកោណកែងមិនពេញ Screen (Ctrl+Alt+L)

  • Docked mode មានន័យថាពង្រីកដោយចែក Screen ជាពីរ(Ctrl+Alt+D)

  • ដើម្បីចាកចេញសូមចុច Windows logo key Picture of Windows logo key+Esc.