និយាយជំនួសការសរសេរអត្ថបទជាមួយ Speech Recognition

វាពិតជាងាយស្រួលណាស់ ដោយមិនចាំបាច់ប្រើ Keyboard ក៏បានដែរ អ្នកអាចធ្វើការងារដោយកានិយាយជំនួសការសរសេរអត្ថបទវិញ ដោយគ្រាន់តែ៖

  • ចូលទៅ Start —> All Program —> Accessories –> Ease of Access —>
  • ក្នុងករណីអត់ទាន់បានដំឡើងវានិងចេញផ្ទាំងដូចខាងក្រោម៖

  • សូមធ្វើការដំឡើង និងធ្វើការសាកល្បងជាមួយ របស់លោកអ្នក ហើយចាប់ផ្ដើមដំណើរការ

  • អ្នកអាចនិយាយអ្វីដែលអ្នកសរសេរ នោះវានិងបង្ហាញអក្សរនេះភ្លាប
  • សូមចាំថារាល់ពាក្យដែលអ្នកនិយាយវានិងសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស និងអោយត្រូវតាមសូរសម្លេង
  • សូមរីករាយជាមួយ ការសរសេតាមអាននេះ