របៀបប្រើ keyboard លើ screen

តើអ្នកធ្វើការងារជាមួយកុំព្យូទ័រយ៉ាងម៉េច បើសិនគ្នាន Keyboard ? ជាធម្មតាអ្នកតែងតែវាយអត្ថបទជាមួយ Keyboard មែនទេ? ក្នុងករណីបន្ទាន់ ហើយខូច Key នៅលើ Keyboard តើអ្នកពិតជាទៅរកទីញ Keyboard មែនទេ? ប៉ន្ដែខ្ញុំមានវិធីមួយ ដោយក្នុង របស់លោកអ្នកក៏មាន Keyboard មួយដែរ គឺ On Screen Keyboard៖

  • អ្នកអាចទាញ Keyboard មកប្រើលើ Screen ដោយគ្រន់តែចូលទៅ Start —> All Program —> Accessories –> Ease of Access —> On-Screen Keyboard