បន្ថែមគណនី Gmail ជាមួយ Outlook 2010 ដោយប្រើ IMAP

អ្នកតែងតែបើក ក្នុង តែពេលនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញការតភ្ជាប់ Account Gmail របស់អ្នកក្នុងកម្មវិធី 2010 ៖

  • សូមចូលទៅ Account Gmail ទៅ Setting  ហើយចុចលើ Forwarding and POP/IMAP bar
  • ត្រង់ 1.Status:  សូមជ្រើសរើស Enable POP for mail that arrives from now on ហើយ Save Change

sshot-2010-05-16-[02-10-50]

បើកម្មវិធី Ms Outlook 2010

តើអ្នកធ្លាប់មានគណនេយ្យក្នុង Outlook 2010 ឬនៅ ? បើអតមានសូមចុច Next សម្រាប់ការបន្ថែម account.

SNAGHTML29d6c7f

ជ្រើសរើស Yes សម្រាប់ការបន្ថែម email account ទៅ Outlook

SNAGHTML29f5fc3

ក្នុងករណីអ្នកធ្លាប់ប្រើ ឬមានគណនេយ្យរួចហើយអ្នកក៏អាចបន្ថែមគណនយ្យចូលទៅ Outlook ដោយគ្រាន់តែចុច File —> Add Account នៅពីក្រោម Account Information.

sshot-2010-05-16-[03-20-13]

Outlook 2010 ជាទូទៅវាបានស្គាល់ការដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ទាប់ពីអ្នក Enable POP ដោយគ្រាន់តែបញ្ចូល email address និង password បន្ទាប់មកចុច Next ដើម្បីអោយ Outlook try ស្វែងរកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ខ្ញុំនិងបង្ហាញពីការដំឡើងដោយខ្លួនឯងត្រងចំនុច Manually configure server settings or additional server types

sshot-2010-05-16-[02-20-38]

វាកំពុងស្វែងរកគណនេយ្យរបស់យើង

sshot-2010-05-16-[02-23-24]

sshot-2010-05-16-[02-30-53]

បន្ទាប់ពីការស្វែងរកដោយស្វ័យប្រវត្តិ វានិងបញ្ចាប់ដោយជោគជ័យ

 

  • កាកំនត់ដោយខ្លួនឯងជាមួយ Outlook សម្រាប់ Gmail

សូមធ្វើការត្រឡបមកផ្ទាំងខាងដើមវិញហើយរើស  Manually configure server settings or additional server types ហើយចុច Next.

sshot-2010-05-16-[02-35-03]

ជ្រើសរើស Internet E-mail ហើយបន្ទាប់មកចុច Next.

sshot-2010-05-16-[02-38-16]

សូមបំពេញឈ្មោះ (username) និង email address បន្ទាប់មកធ្វើការបំពេញតាមខាងក្រោម៖

  • Account Type: POP3
  • Incoming mail server: pop.gmail.com
  • Outgoing mail server: smtp.gmail.com

ដើម្បីចងចាំសូមចុច Remember password

sshot-2010-05-16-[02-46-55]

បន្ទាប់ពីការបំពេញបែបបទសូមចុចប៊ូតុង More Settings..

sshot-2010-05-16-[02-48-24]

ត្រង់ Outgoing Server tab សូមជ្រើសរើស My outgoing server (SMTP) requires authentication –>OK

sshot-2010-05-16-[02-49-34]

ចុច Advanced tab ហើយបំពេញព័ត៌មានដូចខាងក្រោម៖

  • Incoming Server (POP3): 995
  • Outgoing server (SMTP): 587
  • Check This server requires an encrypted connection (SSL)
  • Set Use the following type of encrypted connection to TLS

sshot-2010-05-16-[02-54-22]

ចុច OK បន្ទាប់មកចេញផ្ទាំងមួយហើយចុច close បន្ទាប់មកទៀតចុច Next ដើម្បីបញ្ជាប់ការដំឡើងគណនេយ្យក្នុង Outlook វានិងចាប់ផ្ដើមដំនើរការហើយចុច Close រហូតដំនោះរការដល់ចប់

sshot-2010-05-16-[02-56-16]

sshot-2010-05-16-[02-57-09]

Gmail របស់អ្នកនិងរៀបចំរួចរាល់ប្រើការបានជាមួយ Outlook 2010 ៖