ការផ្លាស់ទីតាំងរបស់ C:\Program Files

ជាធម្មតារាល់កម្មវិធី ដែលអ្នកបានដំឡើងវាមានចូលទៅទីតាំង C: Program Files ជួនកាលធ្វើអោយ Drive C ពេញអស់គ្នានសល់កន្លែងដាក់ឯកសារទេ ដូចនេះដើម្បីប្ដួរទីតាំង​របស់ default នៃC: Program Files ត្រូវអនុវត្តន៍ដូចខាងក្រោម៖

  • ចុច Start —> Run (or key + R)
  • វាយ ចុច OK.
  • សូមចូលទៅទីតាំង key: HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE/ Microsoft /Windows /CurrentVersion

  • ចុចពីរដងលើ  key ProgramFilesDir ហើយធ្វើការប្តូរទីតាំងវា

  • ឧទាហរណ៍ D: Program Files