របៀបលុប Write Protection លើ USB

អ្នកប្រើប្រាស់ USB ភាគច្រើនបានជួបប្រទះនិងបញ្ហាដែលដូចជា error ខណៈពេល copying មិនអាចលុប ឬដាក់ឯកសារចូលទៅក្នុង USB.បញ្ហាទាំទាំងអស់នេះបណ្ដាលមក​ពី USB របស់លោកអ្នកត្រូវបានជាប់​ `Write-Protected’។បើជួបចំពោះបញ្ហានេះគឺ USB ត្រូវបាន write-protected យើងមានដំណោះស្រាយ ដូចខាងក្រោម


ដំណោះស្រាយ

  • ចូលទៅ Start Menu >> Run វាយពាក្យ ចុច Enter អ្នកនិងឃើញផ្ទាំង registry editor.
  • សូមចូលទៅ៖  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\StorageDevicePolicies
  • ចុចពីរដងលើ key WriteProtect ហើយប្ដូរតម្លៃទៅជាលេខ ០ នៅក្នុងប្រអប់ Data Value Box ចុច OK
  • បឹទ Registry​ បន្ទាប់មក restart កុំព្យូទ័រ ហើយសាកល្បងដាក់ USB ចូលទៅកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកម្ដងទៀតជាការស្រេច