ជំនាន់របស់ Microsoft Office

Microsoft Office គឺជាកម្មសិទ្ធជំនួញរបស់ក្រុមហ៊ុន  Microsoft ដែលបង្ហាញអោយឃើញតាំងពិឆ្នាំ ១៩៨៩។ ជំនាន់ដំបូងបង្អស់នៃ Microsoft Office បានដក់បញ្ចូលនូវ៖  Microsoft Word, Microsoft Excel, and Microsoft PowerPoint មកដល់ឆ្នាំបន្ទាប់ៗមក Microsoft Office applications ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងចម្ដងៗ រហូតដល់បច្ចុប្បន្ន ។ ដូចជាក្នុងខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០០៩ មានអ្នកប្រើ Microsoft Office ៨០% នៃក្រុមហ៊ុន ក្នុង 64% គឺប្រើ Office 2007។ ចុងក្រោយនេះជំនាន់របស់ Microsoft Office គឺ Office 2010 គីប្រើសម្រាប់ ចំណែក Office 2011ផ្សេងមួយទៀតនេះបានចេញនៅថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០ តែប្រើសម្រាប់តែ ប៉ុណ្ណោះ។ ខាងក្រោមនេះជំនាន់របស់ Microsoft Office ៖

ជំនាន់ Microsoft Office ដំណើរការចាមួយ Windows:

 • The Microsoft Office for Windows៖ បានចាប់ផ្ដើមនៅខែ តុលា​ ឆ្នាំ ១៩៩០  ដែលគេរៀបចំអោយវាដំណើរការជាមួយ Microsoft Windows 3.0: Microsoft Word for Windows 1.1, Microsoft Excel for Windows 2.0, and Microsoft PowerPoint for Windows 2.0.
 • The Microsoft Office for Windows 1.5 ត្រូវបានគេ updated ដើម្បីប្រើជាមួយ Microsoft Excel 3.0
 • The Microsoft Office for Windows 1.6 ត្រូបានគេបន្ថែ Microsoft Mail សម្រាប់ PC Networks 2.1
 • The Microsoft Office for Windows 3.0 ត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនក្នុង ខែ សីហា ឆ្នាំ ១៩៩២ ដែលភ្ជាប់ជាមួយ Word 2.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0 and Mail 3.0. វាជាជំនាន់ដំបូងបង្អស់ដែល Office អាចប្រើប្រស់លើ CD-ROM។ ក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៣ The Microsoft Office Professional បានបន្ថែមជាមួយ Microsoft Access 1.1.
 • Microsoft Office 4.0 មានចេញឈ្មោះក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៤ បានភ្ជាប់ Word 6.0, Excel 4.0, PowerPoint 3.0 and Mail.
 • Microsoft Office 4.2 for Windows NT បានចេញក្នុងកំឡុងឆ្នាំ ១៩៩៤ ដែរ 
 • Microsoft Office 4.3 បានបំប្លែងខ្លួនជាជំនាន់ 16-bit ដែលភ្ជាប់ជាមួយ Word 6.0, Excel 5.0, PowerPoint 4.0. Office 4.3 (បូកជាមួយ Access 2.0 ) វាជាជំនាន់ដែរដំណើរការជាមួយ Windows 3.x, Windows NT 3.1 and Windows NT 3.5. Windows NT 3.51
 • Microsoft Office 95 បានដាក់អោយប្រើក្នុង ខែសីហា ឆ្នាំ ១៩៩៥. នេះជាការកែប្រើថ្មីម្ដងទៀត ដើម្បីធ្វើអោយដំណើរការយ៉ាងសកម្មជាមួយកម្មវិធីផ្សេងទៀត ដែលយើងហៅថាជំនានទី ៧ ( version 7.0) . វាត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ 32-bit ជាមួយជំនាន់ Windows 95. 
 • Microsoft Office 97 (Office 8.0) ត្រូវបានគេផលិតឡើងមានជំនាញគ្របគ្រន់ដែលមានភ្ជាប់ដូចជា  command bars, រួមបញ្ចូលទាំង menus និង toolbars ក្រៅពិនោះវាត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយ  grammar checking និង  Office Assistant បន្ថែមទៀត.
 • Microsoft Office 2000 (Office 9.0) ត្រូវបាគេបញ្ចូល adaptive menus ក្រៅពីនោះគេបានបន្ថែម macros ដែលត្រូវបានគេសរសេក្នុងភាសា VBA 6
 • Microsoft Office (Office 10.0 ឬ Office 2002) ត្រូវបានគេធ្វើឡើងដើម្បី Windows XP។  Office XP បានភ្ជាបជាមួយលក្ខណពិសេសនៃប្រព័ន្ធ​សុវត្តភាព ជាមួយ Outlook ។
 • Microsoft Office 2003 (Office 11.0) ត្រូវបានដាក់អោយប្រើក្នុងឆ្នាំ ២០០៣  ដេលត្រូវបានប្រើ logo ថ្មីផងដែរ ។ ផ្នែកថ្មី ផ្សេងទៀត ត្រូវបានគេបន្ថែម​ផងដែរនោក្នុង  Office 2003 គឺ Microsoft InfoPath and OneNote។ វាជាជំនាន់ដំបូងបង្អស់ Windows XP  បូកជាមួយ Outlook 2003 ផងដែរ។
 • Microsoft Office 2007 (Office 12.0) បានប្រកាសអោយប្រើប្រាស់ក្នុងឆ្នាំ ២០០៧ វាជាជំនាន់ថ្មីដែលបានប្ដូររូបរាងទាំងស្រុងពី 2003
 • Microsoft Office 2010 (Office 14.0) បានបញ្ជាប់នៅថ្ងៃទី ១៥ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១០ ហើយដាក់អោយប្រើក្នុងថ្ងៃទី ១៥ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០១០។ Office 2010 ត្រូវបានគេដាក់ជាជំនាន់ 14.0 គឺរំលងពីជំនាន់ទី ១២ មកជំនាន់ទី ១៤ ដោយគេមានជំនឿរថាលេខ ១៣ មិនសំណាង ។ Office 2010 ក៏ត្រូវបានប្ដូរ logo ទៅជាព័ត៌មាស។
 • Microsoft Office 15, ឬត្រូវបានគេហៅថា Microsoft Office 2012 ដែលគេរំពឹងថានិងបញ្ចាប់នៅថ្ងៃទី ២ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១០ ។