ដំឡើង Startup-manager នៅក្នុង Ubuntu 11.04

គ្រប់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការកុំព្យូទ័រតែងតែមាន start up manager សំរាប់ធ្វើការកំណត់ដំណើរការ boot និង splash screen ។ ចំណែកឯនៅក្នុង វិញក៏មានដែរគឺ Startup Manager ដែលមិនភ្ជាប់ជាមួយទេ គឺត្រូវធ្វើការដំឡើង​ ។

ដើម្បីដំឡើងសូមចូលទៅ Terminal រួចវាយ​

sudo apt-get install startupmanager


បន្ទាប់មកសូមទៅបើកតាម

System > Administration > Start up Manager