របៀបបង្កើត Partition ថ្មីក្នុង Windows 7

Hard Disk យើងអាចចែកវាជាផ្នែកៗបាន ដែលផ្នែកនីមួយៗនេះ គេអោយឈ្មោះថា ។ ក្នុង Hard Disk មួយយើងអាចចែកវាជាច្រើន អាស្រ័យទៅតាមទំហំ Hard Disk មានទំហំប៉ន្មាន? ខាងក្រោមនេះជាវិធីក្នុងការចែក អោយ Hard Disk ក្នុង 7 ៖

  • ចុចស្ដាំលើ Computer រើសយកពាក្យ Manage

  • នៅផ្នែកខាងឆ្វេងខាង Storage bar សូមចុចលើពាក្យ Disk Management

  • សូមជ្រើសរើស Drive ដែកអ្នកចងចែក partition
  • ចុចស្ដាំលើ drive ហើយរើសពាក្យ Shrink Volume

  • យើងនិងបានឃើញទំហំ Drive (Total size before shrink in MB) និងទំហំផ្ទៃទំនេរ (Size of available shrink space in MB )
  • សូមវាយតម្លៃលេខក្នុងប្រអប់ (Enter the amount of space shrink to in MB )
  • បន្ទាប់ពីបញ្ចូលតម្លៃរួចមក សូមចុចលើ shrink អ្នកនិង unallocated space សូមចុចស្ដាំលើវាហើយរើសយកពាក្យNew Simple Volume
  • វាងបង្ហាផ្ទាំង Format Partition សូមរើស File system គួរតែយក NTFS នឹងដាក់ឈ្មោះ Partition ត្រង Volume label ហើយចុច Next រហូត Finish