ល្បិច​ក្នុង​ការ​លេង Angry Birds សម្រាប់ Google Chrome ឲ្យ​បាន​គ្រប់​វគ្គ និង បាន​ផ្កាយ​បីភ្លាមៗ

ខ្ជិល​លេង ម្ដង​មួយ​វគ្គៗណាស់​មែន​ទេ? ចង់​ដឹង​ពី​ល្បិច​ដែរ​ឬទេ?

ដោះ​សោរ​គ្រប់​វគ្គ

ជា​ដំបូង​សូម​បើក​គេហទំព័រ​សម្រាប់​លេង Angry Birds បន្ទាប់​មក​សូម​ចុច​លើ​របារ​អាសយដ្ឋាន (Address bar) ហើយ​សូម​ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ទៅ​ជំនួស រួច​ចុច Enter៖

javascript: var i = 0; while (i<=69) { localStorage.setItem(‘level_star_’+i,’3′); i++; } window.location.reload();

ចាក់​សោរ​គ្រប់​វគ្គ

អាច​ដោះ​សារ ហើយ​ក៏​អាច​ចាក់​សោរ​ដែរ។ ដើម្បី​ចាក់​សោរ​គ្រប់​វគ្គ សូម​ចម្លង​កូដ​ខាង​ក្រោម​ទៅ​ជំនួស​អាសយដ្ឋាន​គេហទំព័រ រួច​ចុច Enter៖

javascript: var i = 0; while (i<=69) { localStorage.setItem(‘level_star_’+i,’-1′); i++; } window.location.reload();

🙂 Have fun!

ប្រភព៖ http://www.vikitech.com/3327/angry-birds-online-unlock-all-levels