ដំឡើង Touchpad-Indicator នៅក្នុង Ubuntu 11.04 ដោយប្រើ PPA

Touchpad-Indicator គឺជាកម្មវិធីសំរាប់កំណត់បិទ ឬបើក Touchpad ។

ដើម្បីដំឡើង Touchpad-Indicator សូមធ្វើដូចខាងក្រោមនេះ

សូមបើក Terminal ហើយវាយ

sudo add-apt-repository ppa:atareao/atareao

sudo apt-get update

sudo apt-get install touchpad-indicator

បន្ទាប់មកចូលទៅបើកកម្មវិធីនេះតាម

Applications -> Accessories -> Touchpad-Indicator